​​​​​​​​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ÖDÜLÜ​

Tez Sahibi: Dr. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Üniversite: Galatasaray Üniversitesi

Tez Adı: Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması


Tez sahibi: Dr. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK

Dr. Osman Gazi Güçlütürk 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve sırasıyla Ankara Üniversitesinden, Jean Monnet Programı Bursiyeri olarak London School of Economics’ten ve yine burslu olarak Oxford Üniversitesinden yüksek lisans derecelerini almıştır. Sonrasında Birmingham Üniversitesinde Blokzincir tabanlı sistemlerinin regülasyonu üzerine araştırmacı olarak bulunan Dr. Güçlütürk, 2018’de Türkiye’ye dönerek Galatasaray Üniversitesinde doktora çalışmalarına başlamıştır. Doktora çalışmaları YÖK 100/2000 ve TÜBİTAK 2211A programları kapsamında desteklenen Güçlütürk, 2021'de "Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuk Uygun Şekilde Kullanılması" başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Güçlütürk, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bilişim Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak teknoloji regülasyonu ve politikaları ile veri hukuku üzerine çalışmalarına devam etmektedir.


Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN

Doç. Dr. Fülürya Yusufoğlu Bilgin 1999 yılında Galatasaray üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olup, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doçent olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans derecesini 2002 yılında Bilgisayar Programlarının Hukuki Koruması isimli yüksek lisans tezi ile Galatasaray üniversitesinden almıştır. Doktora derecesini 2009 yılında Patent Verilebilirlik Şartları isimli çalışması ile almıştır. 2016 yılında Anonim Şirketlerde Gayrimaddi Hakların Sermaye Olarak Korunması adlı eserini yayınlamış ve 2017 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2018 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna atanmıştır. Fikri ve Sınai Haklar, Haksız Rekabet Hukuku, İlaç Hukuku, Ticaret Hukuku dersleri vermektedir.


Tez Özeti:

Gelişen yapay zeka teknolojileri ve artan veri ihtiyacı veriye erişimin ve verinin kullanılmasının daha önce olmadığı şekilde değerlenmesine yol açmış, bu da hukuki sorunları beraberinde getirmiştir. Türk hukukunda yapay zeka veya veri üzerine genel bir düzenleme bulunmamakta ancak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere bazı düzenlemeler yapay zekaya ve yapay zekada verinin kullanılmasına uygulanmaktadır. Türk hukukunda bu alandaki ilk doktora tezi olma niteliğini taşıyan çalışmada verinin hukuki niteliği, öne çıkan temel düzenlemelerin yapay zekada verilerin kullanımına etkisi ve ortaya çıkabilecek belirsizlikler olası değişiklik önerileri ile birlikte incelenmektedir.