​​​​​​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​​

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK ÖDÜLÜ

Tez Sahibi : Dr. Aslı ULUBAŞ HAMURCU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih TERZİ

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi

Tez Adı: Sosyo-Mekansal Değişimin Modellenmesi: Sosyo-Teknolojik Faktörlerin Geleceğin Kentsel Mekân Kurgusuna Etkisi


Tez Sahibi: Dr. Aslı ULUBAŞ HAMURCU

Dr. Aslı Ulubaş Hamurcu, 2013 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden ikincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını 2015 yılında MSGSÜ’de kentsel koruma ve yenileme alanında “Haliç ve Çevresi Bağlamında Eyüp Tarihi Dokusunun Korunmasının Değerlendirilmesi” isimli teziyle tamamladı. 2015 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve doktora eğitimine de yine aynı üniversitede başladı. 2017-2018 yılları arasında MIT Media Lab ve HafenCity Universität Hamburg ortaklığında kurulan CityScienceLab’de davetli araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. 2021 yılında doktor unvanını “Modeling Socio-spatial Change: Impact of Socio-technological Factors on Future Urban Space Configuration” isimli teziyle aldı. Yaptığı çalışmalar ile 2016 yılında “Best Paper Award” ve 2018 yılında “Top8 Early Stage Researchers (ESR) Papers Award” ödüllerini aldı. Doktora tezi İTÜ LEE tarafından verilen “2021 Doktora Özel Ödülü”ne layık görüldü. Hâlihazırda bir TÜBİTAK 1001 projesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta, çeşitli üniversitelerde dışarıdan ders vermektedir. Başlıca çalışma konuları arasında sosyo-mekansal değişim, bilim-teknoloji-toplum, yer/mekan kuramı, sürdürülebilir kentsel koruma/yenileme/dönüşüm yer almaktadır.


Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih TERZİ

Prof. Dr. Fatih TERZİ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kentsel planlama alanında, sürdürülebilir kentsel büyüme ve tasarım, kentsel dönüşüm, ekolojik planlama-tasarım ve akıllı kent konularında akademik çalışmalar yürütmektedir. Terzi, 2004 yılında ABD-South Carolina Eyaletindeki Clemson Universitesi’nde; 2008 yılında Londra’da, University College London bünyesindeki Centre for Advanced Spatial Analysis araştırma merkezinde ve son olarak 2017 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde Technology and Community araştırma merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Prof. Terzi, sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama, risk azaltma ve yaşam kalitesi konuları ile ilişkili Avrupa Birliği, COST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde araştırmacı olarak görev almıştır. Akademik ve kuramsal çalışmalarının yanında, Prof. Terzi, kentsel planlamanın uygulamalı alanlarında da çalışmalarda bulunmuştur. Çeşitli ulusal ve uluslararası kentsel tasarım proje yarışmalarında ödülleri bulunan Prof. Terzi’nin, son dönem çalışmaları, “teknoloji ve kentsel planlama entegrasyonu”, “sürdürülebilir kentsel kalkınma”, “mekânsal stratejik planlama” konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.


Tez Özeti:

Mekânın biçimi, işlevi ve anlamı, sosyo-mekansal diyalektiğin çok katmanlı ilişki ağları tarafından yeniden inşa edilmekte, kentsel alanlarda niteliksel ve niceliksel anlamda çoklu mekânsallıklar üretilmekte ve talep edilmektedir. Bilgi Çağı ile bir şeyleri yapma biçimleri, diğer bir deyişle yaşama biçimleri, değişmektedir. Karşılığında, bu eylemlerin gerçekleşeceği kentsel mekânı çok boyutlu bir üretim sürecinin parçası haline getirecek yeni faktörler sosyo-mekansallığa eklemlenmektedir. Buradan hareketle, bu tez kapsamında, sosyo-mekansal değişimin bileşenlerini tanımlamak ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sosyo-mekansal değişimin yeni bir bileşeni (sosyo-teknolojik faktörler) olarak kentsel mekân üzerindeki olası etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, Kadıköy tarihi kent merkezinin kentsel karakterinin aile tipi, gelir düzeyi ve kültürel çeşitlilik ile yakından ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Özellikle kültürel çeşitlilik, kentsel mekandaki değişimin temel faktörü olarak belirlenmiştir. Ardından, üç farklı sosyo-teknolojik grup tariflenerek, kullanıcıların gündelik yaşam pratiklerini gerçekleştirirken yaptıkları tercihler ortaya konmuştur. Bankacılık ve alım-satım başta olmak üzere bazı fiziksel mekanların yerini sanal mekanlara bıraktığı tespit edilmiştir. Öte yandan, fiziksel mekâna bağlılığın önemini halen sürdürmekte olduğu da görülmektedir.