​​​​​BİREYSEL ÖDÜLLER


Sosyal ve Beşeri Bilimler


Tez Sahibi: Dr. Çağatay AKDOĞAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe AKYOL

Tez Adı: Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi

Doktoranın Yapıldığı Üniversite: Trakya Üniversitesi


Reklam harcamalarının yıldan yıla artan bir seyir izlemesi, işletmelerin tüketicileri etkileyerek satışlarını artırmak için ne kadar büyük bir çaba sarf ettiklerini ve reklam sektörünün ulaşmış olduğu büyüklüğü göstermektedir. Bu sebeple her yıl milyarlarca doların harcanmasıyla oluşturulan reklamların etkili olup olmadıkları konusu oldukça önemli bir hale gelmektedir. Bu çalışmada reklam etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel bir yöntem olan anket yöntemi kullanılarak işlevsel ve bilişsel yanıtların elde edilmesi, bunun yanında laboratuvar deneylerinden genetik yanıtların elde edilmesi ve bu yanıtların birlikte kullanılması amaçlanmaktadır.

Çalışmada katılımcıların 12 tanesi pozitif kontrol grubunu, 18’er kişiden 36 katılımcı iki deney grubunu oluşturmakta ve toplam 48 kişi örneklem grubu olarak ele alınmaktadır. Pozitif kontrol ve deney gruplarına yaklaşık 70 dakikalık bir film izletilmiş, ayrıca deney gruplarına film arasında 90 saniyelik bir reklam filmi izletilmiştir. Genetik yanıtlar için katılımcılardan film öncesinde ve reklamın gösteriminden 2 saat sonra 5 cc EDTA’lı tüpe, 5cc kuru tüpe olmak üzere toplam 10 cc kan alınmış, bu kanlardan RNA izolasyonu yapılarak cDNA elde edilmiştir. Sonrasında her bir bireyin gen ekspresyon değerleri hesaplanmıştır. Alınan bu kanlar neticesinde elde edilen metabolik marker değerleri ile ekspresyon değerleri ortalamaları arasındaki fark tek yönlü ANOVA ile belirlenmiş ve ortalamaların girdiği gruplar Duncan testi ile saptanmıştır. İkinci kan alımından hemen sonra demografik sorulardan, satın alma niyeti ve reklam hatırlama ölçeğinden oluşan ve reklama karşı tutum ve duygusallık ölçeklerinden oluşan üç bölümlük bir anket katılımcılara uygulanmıştır. Anket yolu ile elde edilen verilerin güvenilirlik düzeyleri belirlendikten sonra bağımsız t testleri ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Reklamın hatırlanma düzeyi ile ilgili cevaplar ise uzman kişiler tarafından çözümlenerek reklamın hatırlanıp hatırlanmadığı ortaya çıkartılmıştır. Deneme gruplarından elde edilen genomik ve metabolik yanıtlar ile anket yolu ile elde edilen değerler potansiyel bir biomarker belirlenmesi amacıyla bir bütün olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda araştırmada kullanılan genlerin, reklamı seyreden ve seyretmeyen grupları birbirinden ayırabildiği gibi, iki farklı reklamı seyreden grupları da birbirinden ayırabildiği görülmektedir. Bunun yanında kan örneklerinden alınan genetik yanıtların, reklam etkinliği ölçülmesinde yeni bir metod olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.


Tez Sahibi: Dr. Çağatay AKDOĞAN

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2012 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2013 yılında Trakya Üniversite İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Trakya Üniversitesi İşletme Anabilim Dalındaki lisansüstü eğitimini 2015 yılında “Online Tüketici Yorumlarına Ait Genel Tutum ile Ağızdan Ağıza Pazarlama Arasındaki İlişki” başlıklı Yüksek Lisans teziyle; 2020 yılında ise “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi” başlıklı Doktora teziyle tamamladı. 2. Trakya Proje Pazarı’nda (AR-GE ve Teknoloji Yarışması) “Neuroprint: Transkriptomik Bilişsel-İşlevsel Ağ Örgüsü ve Mirna İlişkisi ile Reklam Etkinliğini Belirleyen Neuromarketing Analiz Seti” adlı proje ile proje ekibi olarak birincilik ödülünü, doktora tez konusu ile ilgili olarak da 24. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) Pazarlama Kongresi Mehmet Oluç Ödülleri’nde birincilik ödülünü almıştır. Bilimsel çalışmalarında nöropazarlama, reklam ve tüketici davranışları üzerine yoğunlaşan Akdoğan, 2021 yılı itibariyle Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Arş. Gör. Dr. olarak görevine devam etmektedir.Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe AKYOL

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu ve bir yıl süreyle yabancı dil eğitimi için İngiltere’de bulundu. 1993 yılında Trakya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde “Personel Yönetimi” alanında Yüksek Lisans yaparak, tez araştırması için 6 ay Newyork’ta bulundu. 1996-2000 yılları arasında YÖK bursu ile İngiltere, University of Portsmouth’da “Research & Consultancy” Yüksek Lisans ve “Marketing” Doktorası yaptı. 2005 yılında Amerika, University of South Florida’da doktora sonrası araştırma için bulundu. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2007-2011 yılları arasında Trakya Üniversitesinden izinli olarak Kıbrıs, Lefke Avrupa Üniversitesinde Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı yaptı. 2015 yılında TÜBİTAK projesi ile Amerika, Georgia State Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Araştırma Görevlisi Dr. Çağatay Akdoğan’ın “Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi” başlıklı doktora tezi ile ilgili olarak, 2. Trakya Proje Pazarı ve 24. Pazarlama Kongresinde birincilik ödülü aldı. 2019 yılında emekli olduğu Trakya Üniversitesinden sonra halen İstanbul Arel Üniversitesinde çalışmaktadır.