​​BİREYSEL ÖDÜLLER

​​​​

​Sağlık Bilimleri

 

Tez Sahibi: Ayşe Nur OKTAY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma Nevin ÇELEBİ

Tez Adı: Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve İn Vitro - İn Vivo Değerlendirilmesi

Tezin Yapıldığı Üniversite: Gazi Üniversitesi

Çalışmanın amacı dermal yoldan kullanılmak üzere analjezik ve antienflamatuvar etki gösteren Flurbiprofen (FB)’in nanosüspansiyon formülasyonlarının geliştirilmesi, karakterizasyonunun yapılması ve in vitro/in vivo olarak değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında flurbiprofenin nanosüspansiyon formülasyonu ölçek büyütmeye ve ticarileştirmeye uygun bilyeli öğütme ve yüksek basınçlı homojenizasyon yöntemleri ile hazırlanmıştır. Farklı tip ve oranlarda yüzey etkin madde ve/veya polimer kullanılarak stabilize edilen nanosüspansiyonlarda, formülasyon ve işlem parametrelerinin etkisini araştırmak amacıyla deneysel tasarım (DoE) yaklaşımından faydalanılmıştır.

Hazırlanan nanosüspansiyonlar partikül büyüklüğü (PB), polidispersite indeksi (PDI), zeta potansiyelinin (ZP), morfolojik özellikleri, çözünürlükleri, salım profillerinin incelenmesi ile karakterize edilmiştir. Nanosüspansiyonların karakterizasyon çalışmalarında bilyeli öğütme yöntemi ile elde edilen sonuçların yüksek basınçlı homojenizasyon yöntemine kıyasla daha uygun olduğu bulunmuştur ve seçilen optimum nanoformülasyon uygun taşıyıcı jel içerisinde (HPMC jeli) formüle edilerek deriye uygulanabilirliği arttırılmıştır. SEM görüntülerinde küresel nanokristaller gözlenmiştir. DSC ve FTIR analizlerinde FB’nin fizikokimyasal özelliklerinde değişmediği bulunmuştur. Optimum nanoformülasyonda ex vivo deri permeasyon çalışmaları ile in vivo çalışmalar (farmakodinamik, farmakokinetik ve deri iritasyon testi) yürütülmüştür. Sonuçlar, dermal yoldan uygulanmak üzere FB’nin en uygun nanosüspansiyon formülasyonunun geliştirildiğini ve FB’nin kaba tozuna göre deriden geçişin arttırılarak analjezik-antienflamatuvar etkinliğin artırıldığını göstermektedir.


Tez Sahibi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur OKTAY

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Oktay lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 2013 yılında onur derecesi ile tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda 2015-2019 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Doktora eğitimini ‘Dermal Yolla Uygulanan Flurbiprofen Nanosüspansiyonlarının Geliştirilmesi ve İn Vitro-İn Vivo Değerlendirilmesi’ isimli tezi ile Prof.Dr. Nevin Çelebi danışmanlığında 2019 yılında tamamlamıştır. Tez verileri ile SCI kapsamındaki etki faktörü yüksek olan dergilerde makaleleri, uluslararası toplantılarda posterleri ve sözlü bildirileri, tamamlanan TÜBİTAK ve BAP projeleri ve patent başvurusu bulunmaktadır. 2019 yılında ‘Akademik Yayın Ödülü’ ve 6-8 Mart 2019 tarihleri arasında Almanya-Franfurt'da gerçekleştirilen ‘Eufeps Annual Meeting-2019’ kongresinde sözlü sunumu ile ‘‘EUFEPS WIPS’ ödülü kazanmıştır. 2020 yılında “Doktor Öğretim Üyesi” ünvanı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda göreve başlamıştır. Nanoteknolojik ilaç dağılım/taşıyıcı sistemlerinin ve katı-yarıkatı ilaç şekillerinin deneysel tasarım yaklaşımıyla ön formülasyon, formülasyon ve kalite kontrolleri ile in-vitro, ex-vivo ve in-vivo değendirilmeleri konularında çalışmaları bulunmaktadır.


Tez Danışmanı Prof. Dr. Fatma Nevin ÇELEBİ

Prof. Dr. F. Nevin ÇELEBİ lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 1973 yılında, doktora eğitimini ise aynı Fakülte’nin Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda 1980 yılında tamamlamıştır. Akademik kariyerine 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak devam etmiştir. 1988 yılında Doçent, 1994 yılında Profesör unvanını almıştır. Haziran 1984 -Eylül 1985 tarihleri arasında Japonya’da “Hoshi University Faculty of Pharmacy, Pharmaceutics” bölümünde, 1990 yılında da ABD’de yedi ay “Kentucky University College of Pharmacy, Pharmaceutics” bölümünde bilimsel çalışmalarını yürütmüştür. İlaç şekillerinin formülasyonlarının tasarımı ve geliştirilmesi, doğal kaynaklı polimerler, ilaç taşıyıcı sistemler, farmasötik biyoteknoloji ve nanoteknoloji ile ilgili çok sayıda projeler ve lisansüstü tezleri yürütmüştür. Bu konularda ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde makaleleri, kitap, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası platformlarda sunulan pek çok bildirileri ve patentleri, ödülleri bulunmaktadır. Kariyeri süresince bölüm/anabilim dalı başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Mesleki ve bilimsel kuruluşlarda çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Halen Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğretim üyesidir.